خانه / صفحه اصلی / طرحی برای نجات افغانستان چگونه کشورما از بحران فعلی نجات یافته میتواند؟

طرحی برای نجات افغانستان چگونه کشورما از بحران فعلی نجات یافته میتواند؟

استاد نصیر احمد نویدی

الحمد لله الصلاه والسلام علی رسول الله وعلی آله واصحابه ومن والاه وبعد:
قبل از آنکه روی طرحی بخاطر نجات کشور ازبحران کنونی صحبت شود، باید عوامل وابعاد بحران کنونی را تشخیص وتثبیت نماییم چرا که تشخیص مرض مقدم تر از علاج آن و وسیله ای برای تداوی کامیاب می باشد . عوامل اساسی ای که باعث بوجود آمدن بحران کنونی شده است وهمهء ما آنرا می دانیم اینها اند:

یک – جنگ وبی امنیتی:
جنگ اززمان کودتای کمونستی سال ۱۳۵۷ ه ش درافغانستان آغاز شد و با تجاوز اتحاد جماهیر سوسیالستی شوروی درجدی۱۳۵۸ به اوج خود رسید، در آن زمان قاطبهء ملت در برابر تجاوز ایستاده و بعد از قربانیهای بیدریغ روسها را از کشور راندند .

بعد از ناکامی مجاهدین در ساختن یک حکومت مرکزی قوی وفراگیر تقدس جنگ از بین رفته و تنظیمهای جهادی داخل وبیرون حکومت بین خود درگیرگردیدند. با ظهور حرکت طالبان درسال ۱۳۷۵ این جنگ ابعاد پیچیده تری بخود گرفته وکشمکشهای داخلی باز هم دوام پیدانمود. با حملهء نظامی امریکا بر افغانستان در سال ۲۰۰ ۱ م جنگ در کشور ابعاد تازه ای یافت وتا امروز نیز ادامه دارد. دراوضاع کنونی ملت ماهمه روزه صدها تن ازفرزندان خود را درجنگی از دست می دهد که از بیرون بر کشور ما تحمیل شده است.

به همین خاطر ما ازیک طرف مخالف حضورامریکا درکشور خود بوده وآنراعامل اساسی تقسیم مردم افغانستان ودوام جنگ داخلی بین افغانها میدانیم از طرف دیگر، دوام جنگ وافغان کشی را به ضرر افغانها و سبب بربادی افغانستان دانسته خواهان توقف فوری آن می باشیم.

دوام جنگ درکشور نه تنها سبب قتل صدها هموطن ما بشکل روزانه می گردد، بلکه این جنگ سبب شده تا امنیت اززندگی ما رخت بسته ومردم ما حتی درشهر های بزرگ آرام و مصئون زندگی نتوانند.

هرچند بی امنیتی درکشوربرعلاوه از جنگ به عوامل دیگری چون مافیای مخدرات، فعالیت زورمندان غیرمسئول وحتی فقروبیکاری درجامعه نیزوابسته می باشد، اما علت العلل تمام این مشکلات تقسیم شدن افغانها بدو جناح حکومتی ومخالف حکومت و دوام جنگ نیابتی در کشور می باشد.

دو – مداخلات بیگانه:
بخشی ازمداخلات بیرونی همانا مداخله نظامی امریکا وناتو درکشورمامی باشد بخش دیگرآن مداخلات همسایه های افغانستان وقدرت های منطقوی ای می باشد که با استفاده ازفضای جنگی و بی ثباتی افغانستان درصدد بدست آوردن ماهی ازآبهای گل آلود کشور ما بوده ودر صدد تحقق خوابهای دیرینهء شان درینجا می باشند. این مداخلات دردوام جنگ وبی امنیتی کنونی نقش به سزائی داشته و متأسفانه روزتاروزابعاد پیچیده تری پیدامی کند.

سه – تفرقه واختلاف:
چهاردهه جنگ وبی امنیتی ازیک طرف ومداخلات وتوطئه های بیرونی ازطرف دیگر‘ درکنار عقده ها ومشکلات اجتماعی گوناگون، سبب شده تا شیرازه وحدت ملی تضعیف شده و دیوار های بزرگی ازبی اعتمادی ونفرت ازقومیت وزبان ونژاد ومذهب و طرز فکرمیان مردم ما بوجود آید. وجود چنین تفرقه ها واختلافات مانع بزرگی درجهت رسیدن به اجماع ملی و بدست آوردن توافق اجتماعی درجهت اعادهء صلح وامنیت در کشور و بازگشت ثبات و امنیت به وطن مامی باشد.

نفرت ها وخود خواهی های موجود در بعضی حالات به حدی عمیق است که شاید بعضی ها بودن با بیگانه ها را با تمام اهداف ونیات مغرضانهء شان نسبت برآشتی وهمزیستی با برادران هموطن وهم کیش خود ترجیح دهند که مشترکات بی شماری ایشانرا باهم پیوند می زند و دریک جغرافیای واحد باهم زندگی دارند.

چهار- فسادگسترده:
فساد اداری ومالی گسترده ای که در کشور وجود دارد، روند عادی زندگی مردم ما را مختل ساخته و آرام و قرار را از ایشان گرفته است. منشأ وعامل اصلی این فساد دستگاه حکومتی ودولت مردانی می باشند که مسئولیت های رسمی را غنیمت تصور نموده مصلحتهای ملی و اجتماعی را قربان مصلحت شخصی خود می سازند، اما جهات تمویل کننده به نوبهء خود درین فساد نقش دارند. ادارات خدماتی ‘اقتصادی وسارنوالی وبالآخره پولیس وارگانهای امنیتی هیچکدام ازین فساد مستثنی نمی باشند.

البته این بدان معنی هم نیست که تمام افراد موجود دریک ارگان معین حتماً باید درفساد سهیم باشند. اما درمجموع فساد موجود درادارات رسمی زنده گی مردم راتلخ ساخته ایشان رابطرف خشونت، جرائم اجتماعی و نافرمانی ازحکومت ویا حد اقل فرار از وطن سوق می دهد.

راه های حل بحران
بادرنظرداشت آنچه در سطور بالا بیان شد، بحران افغانستان متداخل وپیچیده است، و راه های حل بحران را نیزمیتوان در سه محور عمده خلاصه نمود، قابل یادآوری است که حل بحران نیاز به آگاهی و بیداری ملت ، تلاشهای مخلصانه و پیهم و قربانی و فداکاری دارد :

تحقق مصالحه وآشتی بین الأفغانی، قطع جنگ ومداخلات بیگانه، ایجاد قیادت ملی.

اول- مصالحه وآشتی بین الأفغانی:
تحقق مصالحه و آشتی بین الأفغانی ، ضرورت اساسی جامعه ما درمرحله کنونی می باشد واطراف درگیرجنگ اعم ازحکومت ومخالفان مسلح‘ باید بخاطر نجات کشورازبحران کنونی ‘میان هم تفاهم وآشتی نمایند والا در صورت نابودی کامل افغانستان، ایشان نیز نابود ومضمحل خواهند شد.

صلح وتفاهم ملی واجب شرعی ما میباشد زیراکه قران عظیم الشان می فرماید :((والصلح خیر)) واز سوی دیگر نیاز و ضرورت وطنی مامی باشد زیراجنگ وبی امنیتی کشورمارا بطرف پرتگاه سقوط نزدیک ساخته است. رسیدن به صلح قبل ازهمه ازدوطرف درگیر اراده قوی وصادقانه می خواهد، بعد از آن مذاکرات بدون قید وشرط دومین شرط کامیابی محسوب می گردد و به تعقیب آن تنازلات دوطرفه به خاطرنزدیک شدن مواقف ورسیدن به یک حل نهایی از گامهای ضروری آن می باشد.

البته درین میان احزاب سیاسی، جامعه مدنی وجماهیر مردم نیز نقش تعین کننده ای دارند. درحقیقت اینها اند که باید درعقب داعیه صلح بایستند ‘فضا را برای آن آماده سازند و از تلاشهای مخلصانه بخاطرصلح حمایت قاطع نمایند.

هرچند بعضی اطراف خارجی درقضایای افغانستان نقش مؤثر دارند وشاید درمرحله کنونی دلچسپی ای به صلح واقعی در افغانستان نداشته باشند، اما تجربه نشان داده است درصورتیکه جماهیر مردم وقوتهای سیاسی موثر در داخل درعقب داعیه صلح قرار گرفته وازآن حمایت قاطع نمایند بدون تردید جهات خارجی نیز به ارادهء ایشان گردن نهاده و صلح بوجود خواهد آمد.

بخاطر تحقق مصالحهء ملی درکشوردرکنارکوششهای شورای عالی صلح، تمام جریانات مستقل ایکه بخاطر این هدف کار می نمایند باید تلاشهای خودرا هم آهنگ ساخته ازیکطرف نقش میانجیگری را درمیان حکومت ومخالفین با امانت وقوت به پیش برند وازجانب دیگر با نشستهای پیاپی شان با اطراف مختلف، تشویشهای جهات داخلی وبیرونی ایرا مرفوع سازند که صلح با مخالفین مسلح را تهدیدی برای خودشان تلقی می نمایند. همچنان اینها می توانند رای عامه را درجهت تحقق یک صلح عادلانه وپایدار درکشور بخوبی هموارسازند.

دو – قطع جنگ و مداخلات بیگانه
“جنگ علیه تروریزم” یکی از میراثهای شوم دنیای یک قطبی می باشد که ازطرف “فاتح جنگ سرد” علیه کشور های ضعیف براه انداخته شده است. هدف ازین جنگ، بی ثبات ساختن کشورهای جهان سوم و مداخله در امور داخلی این کشور ها به نفع قدرتهای بزرگ می باشد که متأسفانه افغانستان از یک و نیم دهه به این سو به یکی از میدانهای داغ این جنگ مبدل گردیده است.

بجز اقلیتی از افغانها که شاید منافع شان به دوام این جنگ وابسته باشد، قاطبهء ملت و جریانهای سیاسی مربوط به آن باور دارند که دوام این جنگ فرسایشی آهسته، آهسته مردم و کشور مارا به طرف هلاکت وبربادی کامل می کشاند.

به همین خاطر از چندین سال به این طرف، صلح به یک خواست همه گانی تبدیل گردیده و از هر دری ندای ” والصلح خیر” شنیده می شود. به خاطر خاتمهء جنگ جاری در کشور، قبل از همه امریکا و متحدینش در پیمان ” ناتو” باید قانع ساخته شوند که دوام جنگ در افغانستان نه به نفع ایشان است و نه هم به نفع مردم افغانستان.

آنها باید متقاعد ساخته شوند که بعوض صرف پول تکس دهندگان امریکا و اروپا درجنگ، بهتر است روی صلح بین الآفغانی سرمایه گذاری صورت گرفته و با آن همکاری صادقانه صورت گیرد.

بعد از همکاری قدرتهای بزرگ وآمادگی ایشان به خاطر مصالحه در کشور ما، تحقق مصالحه ملی وخاتمه جنگ بین الأفغانی درکشوربدون توافق قدرتهای منطقوی چون روسیه وهند و همکاری همسایه گان قدرتمندما چون پاکستان وایران ممکن نمی باشد. مردم افغانستان چاره ای ندارند جزاینکه بخاطر رسیدن به صلح واستقرار کشور، قیمت بلندی بپردازند و خواستهای مشروع وممکن همسایه گان را با توجه به منافع ملی کشور به شکل قانونی وعلنی بررسی کنند و به این ترتیب جلو مداخلات غیرقانونی ومخفی را بر روی آنها ببندند.

البته درروابط باهمسایه گان ما گره ها و پیچیده گیهایی وجود دارد که یک حکومت برخواسته ازملت ویک قیادت مخلص و آگاه می تواند ازراه دیپلماسی سنجیده حلول مناسبی برای این گره ها یافته وهمسایه گان مارا از آمدن امنیت و ثبات در افغانستان مطمئن سازد. تنها از طریق وحدت وهم آهنگی و رسیدن به اجماع ملی می توان به صلح دست یافت و جلو مداخلات بیگانه را در کشور سد نمود.

سه – ایجاد قیادت ملی ( تشکیل حکومت فراگیر از طریق انتخابات شفاف):
یکی ازمعضلات بزرگ جامعهء ما نبود زعامت ملی ای است که صلاحیت قیادت ملت را از هر حیث داشته باشد. قیادتی که بتواند با برخورداری از اعتماد ملت، با بحران کنونی مقابله نموده کشتی شکستهء وطن را به ساحل نجات برساند. انتخابات سال ۱۳۹۳ که دریک فضای مصلحت پرستانه ودرغیاب یک قیادت ملی وافغانستان شمول صورت گرفت، درسهای زیادی به ما آموخت که در تجارب بعدی باید مطمح نظر ملت باشد.

اولین درسی که انتخابات گذشته به ما آموخت اینست که اولویت در کشور ما کوشش بخاطر تحکیم صلح باید باشد، نه رفتن به پای صندوق انتخابات. تازمانی که صلح درکشور ما تحکیم نیافته، نه صاحب حکومت درست خواهیم شد و نه هم از لعنت فساد رهایی خواهیم یافت.

دومین درس این بود که در شرائط جنگی، نتائج انتخابات از دستکاری و تقلب مصئون نبوده جهات قوی در داخل وبیرون می توانند بر نتائج انتخابات مؤثر واقع شوند. درس سوم همان خیانت بزرگی با آرای ناخبین بود که از سوی ائتلافهای کلان در مرحله دوم انتخابات صورت گرفت که ملت همه شاهد آن بود که درنتیجه آن ائتلافگران تن به قبول حکومتی در تضاد با مواد قانون اساسی کشور دادند که مهندس اصلی آن اقای جان کیری وزیرخارجه وقت امریکا بود نه رأی مردم. این حکومت با امضای عجولانه پیمان امنیتی با امریکا‘ آتش جنگ را بیشتربرافروخته ساخته وشیرازه وحدت ملی را از هم پاشید

جناحهای مؤلفهء حکومت وحدت ملی در خلال سه سال گذشته مصروف کشمکش بالای تقسیم قدرت وکسب امتیازات شخصی وگروهی بوده در راستای رفاهیت مردم وتحکیم صلح و امنیت درکشور( به استثنای توافق با حزب اسلامی) کار بزرگی نتوانستند بکنند.

بناً قبل از اندیشیدن در مورد انتخابات آینده، ضروریست تا مردم ما بخاطر تبلوریک قیادت دلسوز، آگاه و محب وطن تلاش نمایند که ظرفیت نجات ملت از بحران کنونی در ایشان سراغ گردد.

تبارزقیادت مخلص وآگاهی که هدف اولی آن تحقق صلح وامنیت درکشور باشد نه رسیدن به ارگ، می تواند افغانستان را ازبحران کنونی بطرف نجات سوق دهد وجودچنین قیادتی که طبعاً باید عبارت از یک جمع باشد نه یک فرد‘ می تواند ملت را درانتخابات سال ۱۳۹۸ه ش وانتخابات زعامت رسمی کشور به طورجدی یاری رساند.

طوریکه قاطبه ملت به رضای خویش بدور آن جمع گردیده کامیابی اش را حتمی و امکان هر نوع تقلب وفریبکاری در آن را به صفررسانند وهمچنان مردم ما ازهمین حالا باید در رابطه به انتخابات اعضای ولسی جرگه تصمیم بگیرند تا مانند انتخابات قبلی تسلیم مصلحت پسندی ها و روابط بیجا نگردیده که در نتیجه آن عده ای از افراد فروخته شده ضعیف الایمان و کم سواد به خانه ملت راه یافتند ملت باید بصیرتمندانه با یک انتخابات مسئولانه انسانهای مومن بافهم و صاحب نظر را به پارلمان بفرستد.

نقش پارلمان کشوردرقطع جنگ وبرقراری صلح وثبات درکشورنهایت بنیادی می باشد اگرانسانهای مریض وآنانیکه منافع شان در دوام جنگ وبی امنیتی تامین می شود به پارلمان کشور راه یابند‘راه ما بخاطر رسیدن به افغانستان آباد آزاد و باثبات طولانی تر خواهد شد. واما اگرافراد خیرخواه وصالح ازطریق آرای خود به پارلمان راه یابند ‘ راه ما بخاطررسیدن به صلح وثبات کشورکوتاه ترخواهد شد.

شفافیت در پروسهء انتخابات از خواسته های مردم افغانستان وتنها راه تحقق و تبلور ارادهء ملی می باشد. ما درانتخابات قبلی بخاطری شرکت نکردیم که تقلب درجریان انتخابات و دخالت درنتایج آنرا حتمی می دانستیم چنانچه تجربه صحت آنرا نشان داد.

مطالعه وبررسی درمورد اینکه جمعیت اصلاح در انتخابات پارلمانی ۹۷ شرکت کند یا خیر دوام دارد، در صورتیکه از شفافیت نسبی انتخابات آینده مطمئن شویم و خیری از آرای ما برای مردم متوقع باشد، ما حتماً در پروسهء انتخابات به آرزوی تحقق صلح وامنیت در کشور وبه امید ثبات واستقرار وطن شریک خواهیم شد.

ولی اولویت ما بهبود سرنوشت ملت ونجات کشور از بحران فعلی است نه دخول در پارلمان و رسیدن به حکومت. به همین خاطر جمعیت اصلاح افغانستان حاضر است تا تلاشهای خویشرا باهرجریان سیاسی وحرکت مردمی ای شریک سازد که صادقانه در مسیر خاتمهء جنگ، تحقق مصالحه و پایان دادن به بحران کشور حرکت می کند.

این بود فشرده ای از طرح جمعیت اصلاح بخاطر قطع جنگ وپایان یافتن بحران جاری در کشورکه امیدواریم با آرای مخلصانهء صاحب نظران غنامندی بیشتر یافته درصورت مساعد شدن شرائط اگر الله متعال خواسته باشد و در اثر کوششهای مردم افغانستان و جهات صلح پسند قابل عمل گردد.
والله المستعان

درباره ی amweb

همچنین ببینید

راهکارهای افزایش تولیدات داخلی افغانستان

نویسنده: محمد عثمان عادل مهمترین معیار سنجش عملکرد اقتصادی یک کشور، تولید ناخالص داخلی سالانۀ ...

تجربه موفق توسعه وی اسلامگرایان در مالیزیا

نویسنده: محمد محمود ترجمه: عبدالخالق احسان مالیزیا در مدت چند سال محدود توانست از یک ...

تجربه موفق توسعه وی اسلامگرایان در اندونیزیا

نویسنده: محمد محمود ترجمه: عبدالخالق احسان اندونیزیا به حیث یکی از بزرگترین کشورهای جهان اسلام، ...

تجربه ی توسعه وی موفق اسلامگرایان در ترکیه

نوشته: محمد محمود ترجمه: عبدالخالق احسان هر امتی، عقب نشینی نموده و شکست می خورد ...

پروژه¬ی یهودی مسیحی

نویسنده:‌ د. محمد عماره ترجمه: عبدالخالق احسان کیان صهیونیزم اشغاگر بر سرزمین فلسطین، پروژه¬ی غربی ...

آیا عبادات مانع تولید، و ضیاع وقت است؟

نوشته:‌ دکتور یوسف قرضاوی / ترجمه:‌عبدالخالق احسان برخی می گویند:‌ هر باور دینی، بر ایمان ...

اهتمام زیاد به مظاهر و کمالیات

نوشته: عبدالحمید بلالی ترجمه: عبدالخالق احسان تعریف: اهتمام زیاد فرد به مظاهر و کمالیات در ...

امریکا مشغول جنگ بر ضد مسلمانان

نویسنده: محمد سالم الراشد ترجمه: عبدالخالق احسان بعد از این که ترامپ در نومبر ۲۰۱۶م ...

اخوت اسلامی، دیواری سربین

نویسنده: احمد زبیر سلجوقی دین مقدس اسلام آیینی ا‌ست جهان‌ شمول که در هر مکان ...

رحله تربیتی شعبه غرب هرات

جمعه ۳۰ سنبله ۱۳۹۷ خورشیدی گزارش: عبدالرحمن عزام سیر و سیاحت و نگاه و نگرش ...

عاشورا روز هلاکت طاغوت و نجات امت

نویسنده: اسامه جادو / ترجمه: عبدالخالق احسان درین ماه کریم، روز نیکو و مبارکی است ...

عاشورا (ازحقیقت تا خرافات)

عبدالخالق احسان اسلام دینی کامل و شاملی است که هیچ گوشه زندگی ما را فروگذاشت ...

جذر ایمان!

عبدالباری قانت قبل از ورود به اصل بحث خوب است که در مورد واژگان استفاده ...

نگاهی به رویارویی دو تمدن

به قلم: محمود مدرس نور پژوهشگر تاریخ آمدن کشورهای غربی که وارث و نماد استعمارگران ...

معلم بشریت، الگوی رفتار حسنه با مردم

نویسنده: مولولی ضیااحمد فاضلی، مسوول مدرسۀ احیاءالعلوم خلق خوش، خلقی را شکارکند یک صفت بیش ...

« اراکان » درد غیر قابل فراموش!

نوشته: أشرف السبع ترجمه: عبدالخالق احسان درین مختصر از سرزمینی در جهان سخن می گویم ...

بررسی موضع گیری ها در قبال غریزه جنسی

نویسنده: ضیاءاحمد فاضلی استاد پوهنتون هرات بی¬تردید، نحوه نگاه ملت ها به غریزه جنسی و ...

شایسته ی انتخاب شدن باش!

نویسنده: دکتر جمال عبدالستار مترجم: محمد زبیر جامی پیروزی حق، حقیقت و عقیده¬ی راسخی است ...

محمد مارک تا آغوش اسلام

محمد مارک یکی از هزاران نفری است که در سرای وسیع اسلام قدم گذاشته است. ...

چگونه نگهبان دستاورهای حج تان باشید!

نوشته: د. زید الرمانی / ترجمه: عبدالخالق احسان برادران حاجی ام! دستاوردهای حج را محافظت ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

https://archive.org/download/TalaAlbadr.11/11.talaAlbadr.mp3