خانه / صفحه اصلی / اندرز هاى سودمند براى جوانان

اندرز هاى سودمند براى جوانان

نوشته: امام شهید حسن البنا (رح)
ترجمه: عبدالخالق احسان

اى جوان متدین!
۱_ روزانه تلاوت قراّن داشته باش که حد اقل از یک جزء کم نباشد و کوشش نما تا قراّن کریم را در هر ماه ختم کنى و در مدت کمتر از سه روز ختم نکن.
۲_ قراّن کریم راخوب تلاوت نموده و بان گوش نیز فراده و در معانى اّن تدبر و تفکر نما, سیره گهربار رهبر بشریت و تاریخ زندگى علماء و بندگان پیش را در حد توان خود مطالعه کن و احادیث پیغمبر صلى الله علیه وسلم را زیاد بخوان و حد اقل چهل حدیث را حفظ کن.
و چهل حدیث امام نووى و کتابى در اصول عقاید و کتابى پیرامون احکام شرعى بطور درسى بخوان.
۳_ به اّشنایى امور عمومى صحى کوشش نموده تا بعضى از امراض عادى و سهل العلاج را مداوا کنیده, به اسباب قوه و نیروى چشمانى اهتمام ورزید و از افزایش مرض جلوگیرى نمائید.
۴_ از اسراف خود دارى کنید گرچه در اّشامیدن گلاس شیر و چاى یا مانند اّن از نوشیدنى ها باشد لذا اّنرا بدون ضرورت نیاشامید و از دخانیات بطور قطع خود را باز دارید.
۵_ به نظافت و پاکیزگى در مسکن, لباس, طعام, جسد و محل کار عنایت خاصى مبذول نما زیرا که بناى اسلام بر پاکیزگى استوار است.
۶_ همیشه راستگوباش و هرگز دروغ مگو.
۷_ به تعهد خود وفا کن و در هیچ شرایطى وعده خلافى منما.
۸_ شجاع باش و بهترین شجاعت و مردانگى اظهار حق, پوشیدن اسرار, اعتراف به خطا, عدالت حتى در مورد خود و کنترول خود را در وقت غضب میباشد.
۹_ با وقار بوده و همیشه در امور جدى باش و وقار و بزرگوارى تورا از مزاح خوب و لبخند شیرین باز ندارد.
۱۰_ حیاء زیاد و فهم دقیق داشته باش و بزودى در مقابل نیکى و بدى متأثر شو, تا به احساس اولى خرسند وبه احساس دومى ناراحت شوى, فروتن و متواضع باش اما بدون ذلت و زبونى و چنان مرتبه را خواهان شو که بان بتوان برسى.
۱۱_ دادگتر بوده و در تمام امور حکم عادلانه نما, غضب نیکى هارا از یادت نبرد, از خطاهاى خود غفلت نورز, خصومت و برخورد با کسى ترا از اعمال فضایل باز ندارد و دایم سخن حق بگو ولو که بضرر خودت یا خویشاوندان و اقاربت باشد.
۱۲_ همیشه با طراوت بوده و در خدمات عمومى تمرین نما و در پى  نیکبختى و سرور باش و در حد توان خود بدیگران همیارى نموده, مریضى را عیادت, محتاج را کمک, ضعیف را مساعدت و مصیبت دیده را غم شریکى کن و دایم در اجراى امور خیر سبقت جو.
۱۳_ قلب مهربان داشته, کریم, سخاوتمند, و گذشت کننده باش, و با انسان و حیوان نرمى نما, با تمام مردم معامله خوب و سلوک حسن داشته و اّداب اجتماعى اسلام را مراعات کن, به خوردان شفقت وبه بزرگان احترام نموده و مجلس را وسعت ده, تجسس و غیبت مکن و در وقت وارد شدن  در جمعى و در وقت بیرون شدن اجازه نموده.
۱۴ خواندن و نوشتن خوب بیاموز و کتاب هاى اسلامى از موْلفین محقق را زیاد مطالعه کن و براى خود یک کتابخانه هر چند خورد باشد بساز و در علم و فن خود تخصص حاصل نما اگر از اهل اختصصاص هستى, به امور اسلامى طورى اهتمام ورز تا موافق مقتضیات اندیشه اسلامى حکم نموده بتوانى.
۱۵_ اعمال اقتصادى را انجام ده هرچند, غنى باشى, در اجراى امور اّزادانه کار کن گرچه ضعیف, ناتوان باشى و خودت را بکارهاى ضرورى مشغول ساز هرچند سویه علمى تان بلند باشد.
۱۶_ بر وظایف حکومت هیچ حریص نباش و وظیفه حکومتى را تنگترین دروازه هاى روزى حساب نما و اما اگر اّن وظیفه برایت اّماده شد بدور نینداز و از اّن شانه خالى نکن مگر اینکه با و جایب دعوت وارشاد در تعارض تام قرار داشته باشد.
۱۷_ در اداء وظیفه ات از حیث توجه و عنایت بى پایان, حفظ و نگهداشت و عده هایت وعدم غش ونیرنگ بسیار حریص باش.
۱۸_ حق خود را به نیکى تقاضا نموده و حقوق مردم را کامل و بدون نقصان و پیش از درخواست اّن و بدون تأخیر اداکن.
۱۹_ از قمار بتمام انواع  اّن دورى جوئید, هر مقصدیکه در وراى اّن باشد و از وسایل کسب حرام پرهیز کن هر چند فائده زیادى را ببار اّورد.
۲۰_ از ربا در تمام معاملات دورى جو و مبادلات خود را کاملاً از ربا( سود) پاک نما.
۲۱_ ثروت عمومى اسلامى را به پیشبرد برنامه  هاى اقتصادى اسلامى استخدام کن و به کسب و کار تلاش نموده و در اّمد خود را به هیچ وجه بدست غیر مسلمان قرار مده و هرچه میخورید و میپوشید از تولیدات کشور اسلامى خود استفاده نمائید.
۲۲_ در امور دعوت به استخدام مال اندک خود شرکت  کن و زکات واجب را اداء نموده و حق معلومى را براى گدا و محروم تعین کن هر چند از نگاه ثروت ضعیف باشى.
۲۳_ در خانه چیزى از ثروت خود را ذخیره نما هرچند کم باشد و اگر هیچ ثروت نداشتى در کسب فضایل و کمالیات کوشش کن.
۲۴_ در حد توانایى خود رسوم اسلامى را احیاء و رسوم جاهلى را نابود ساز البته باید در تمام شئون زندگى عملى شود از جمله احیاء السلام علیکم, زبان عربى, تاریخ اسلام, فرهنگ اسلامى, و درحالت استراحت, خوردن, نوشیدن, از جاى اّمدن, بجاى رفتن, غم و مصیبت و سرور خرسندى وغیره باید در فکر احیاء ادات اسلامى باشى و در هم اّنچه ذکر شد در جستجوى احادیث بشتاب.
۲۵_ با همه محاکم, قضات, روزنامه ها, گروه ها, احزاب و مکاتب و هئیت هاى غیر اسلامى و اّنانیکه با اندیشه اسلامیت مقابله میکند قطع رابطه کن.
۲۶_ همیشه خداوند را مراقب خود دانسته و اّخرت را یاد اّور شو و به سفر اّخرت اّماده گى داشته باش و مراحل رسیدن به رضایت خداوند به پیما و بسوى خداوند بواسطه عبادات نفلیه مانندى تهجد و سه روز روزه هر ماه تقرب جو و ذکر خداوند رابه دل و زبان خود مداوم داشته و دعا کن و از خدا بخواه.
۲۷_ خود را نیک و پاک ساخته و اکثر اوقات را با وضو سپرى کن.
۲۸_نماز را صحیح بخوان و به اداء نماز در اوقات اّن مواظبت نموده و در حد امکان به حضور در مساجد و جماعت ها حریص باش.
۲۹_ ماه رمضان را روزه دار و اگر توانایى مصارف حج را دارى حج خانه خدا برو.
۳۰_ دایم نیت جهاد رابه دل داشته و شهادت را دوست بدار و در راه جهاد و شهادت در حد توان خود اّماده گى بگیر.
۳۱_ همیشه توبه و استغفار نما و از گناهان صغیره اجتناب کن چه رسد بگناهان کبیره وقبل از خواب لحظه فکر کن و اّنچه تا شب انجام داده اى محاسبه کن, در نگهداشت وقت حریص باش چرا که وقت زندگى است و حتى یک جزء از وقت را بى فائده ضایع نکن و از شبهات پرهیز نما.
۳۲_  بر نفس خود جهاد شدید براه انداز تا رهبرى باّن  برایت اّسان شود و نگاه خود را کوتاه کن و جنبه عاطفى خود را در کنترول قرار بده و در مقابل کششهاى غریزه نفسانى مقاومت نما و همیشه نفس خود را بطرف  حلال و پاکیزگى سوق بده.
۳۳_ از شراب و هر مست کننده و سست کنندهء با تمام انواع و القاب اّن بطور قطع اجتناب نما.
۳۴_ از رفیقان و دوستان بدوفاسد و از جاهاى معصیت و ناهجارى دورى جوئید.
۳۵_ بجا هاى لهو و بیهوده نزدیک مشو و بضد اّنها مبارزه ن و مظاهر ریاء و تکبر را به تمام معنا از خود دور ساز.

درباره ی amweb

همچنین ببینید

پروژه ی یهودی مسیحی

نویسنده:‌ د. محمد عماره ترجمه: عبدالخالق احسان کیان صهیونیزم اشغاگر بر سرزمین فلسطین، پروژه¬ی غربی ...

او؛ پیامبرِ مهربانی‏ها بود

نویسنده: عبدالرحمن عزام تاریکی همه‏جا را فرا گرفته بود، چراغ‏های فروزانی که پیامبران الهی، با ...

پیامدهای ناگوار نبود وحدت ملی

نویسنده: امین الله معتصم شکی نیست که انسان در زندگی اجتماعی خود نیاز به یک ...

و آفتاب دوباره طلوع خواهد کرد

سرزمینی که روزگاری خورشیدش در ترکستان شرقی طلوع می¬کرد و در مغرب اسلامی غروب می¬نمود، ...

هفت گام تا آینده‏ی درخشان فرزندان

نوشته‌: فریدون فرحت مسئول موسسه تعلیمی خصوصی آینده سازان ۲ خانواده به حیث اولین نهاد ...

مسجد، سازنده‏ ی امت

نوشته: محمد ابراهیم یوسفی در طول تاریخ زندگی بشری همواره انسانیت در پی آن بوده ...

تفکر و اندیشیده‌ورزی، بهار دعوتگری

نگارنده: دکتر رمضان فوزی بدینی گزارنده: نعمت الله سبحانی اهمیت تفکر: الله عز و جل ...

پیامدهای ناگوار نبود وحدت ملی

نویسنده: امین الله معتصم شکی نیست که انسان در زندگی اجتماعی خود نیاز به یک ...

بررسی رابطه میان فهم اسلام و نابسامانی های کنونی مسلمانان

نوشته: عبدالباری قانت استاد دانشکده شرعیات دانشگاه هرات چکیده: فهم نادرست و کج از دین ...

کودکان، قربانی جنجال های خانوادگی

منبع: اسلام ویب برگردان: محفوظه جامی اختلافات بین زن و شوهر بیشترین تأثیر منفی را ...

برتری‌جویی و خودبهتربینی؛ در آیینه ی تاریخ و قرآن

نویسنده: فضل الرحمن فقیهی استاد دانشگاه هرات جاهلیت پیر یا قوم‌پرستی جاهلانه، میراث شوم و ...

خستگی روحی در میدان دعوت ، نشانه، عوامل و راه حل

نوشته: عبدالحمید البلالی / ترجمه: عبدالخالق احسان تعریف: خستگی روحی به معنی ضعیف شدن تأثر ...

حرمت دخانیات از دیدگاه اسلام

نوشته: دکتور یوسف قرضاوی ترجمه: عبدالخالق احسان گیاه معروفی که به نام تنباکو یاد می ...

رحمت، نخستین خشت در بنای تعاملات‏مان

نوشته: د. علی القره داغی ترجمه: محفوظه جامی الاحمدی هرگاه نگاهی به جهان پیرامون مان ...

آثار و پیامدهای اصلاح

نویسنده: محی الدین عریف شکیبانی تغییر و تحول جزء لاینفک طبیعت و سرشت مادیات است، ...

جنایت تمدن معاصر بر انسانیت و راه نجات از آن

نویسنده: دکتور إبراهیم الترکاوی / ترجمه:‌ عبدالخالق احسان هیچ کس نمی تواند، منکر جنایت تمدن ...

خجالت در دعوت دیگران، نشانه ها، عوامل و راه حل ها

نویسنده : عبدالحمید بلالی / ترجمه: عبدالخالق احسان تعریف: خجالت در دعوت دیگران عبارت از ...

وصف بهشت با استناد به آیات قرآن کریم!

برادر عزیزم: به سوی مغفرت پروردگارتان و بهشتی که عرض آن به اندازه آسمان و ...

گفتار فربه تر از رفتار

عبدالقدیر صالحی دوست دارم این نوشته را با یک پرسش آغاز کنم. پرسشی که ذهن ...

تغییر خودی

درین برهه از زمان، امت اسلامی به کشتیِ شکسته‏ی از هم‌گسسته‌ و توفان‏زده ای می ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

https://archive.org/download/TalaAlbadr.11/11.talaAlbadr.mp3