خانه / صفحه اصلی / آرشیو مطالب / بررسی موضع گیری ها در قبال غریزه جنسی

بررسی موضع گیری ها در قبال غریزه جنسی

نویسنده: ضیاءاحمد فاضلی استاد پوهنتون هرات
بی¬تردید، نحوه نگاه ملت ها به غریزه جنسی و نوع تفسیر شان از آن است که سرنوشت حجاب را رقم می¬زند چنان که اگر ملتی دارای تفکر مادی و الحادی و معتقد به اصالت لذت و در نتیجه باورمند به آزادی مطلق غریزه جنسی باشد، بدون شک حجاب و التزام زن و مرد به ارزش های اخلاقی در نزدش امری خرافه تلقی شده و آن را نوعی اسارت و کهنه فکری تفسیر خواهد کرد؛ چنان که عکس آن نیز صادق است. از همین رو ناچاریم رویکرد های مختلف در برابر غریزه جنسی را مورد ارزیابی قرار دهیم تا ریشه های این مسأله را بهتر شناسایی کنیم.
غریزۀ جنسی که یکی از حیاتی‏ترین و سرنوشت سازترین مسایل مربوط به زنده‏گی انسان است و هر تمدنی را در قبال خود به فکر واداشته است، شاید تنها موضوع حیاتی در زنده‏گی انسان باشدکه این همه موضع گیری‏های گوناگون و تحلیل هایی متضاد در باره خود را تجربه کرده است.
کم ازکم تا کنون سه موضع‏گیری متضاد در برابر آن اتخاذ شده است:

موضع گیری راهبانه و کلیسائی
این موضع‏گیری، طرفدار اسارت مطلق و سرکوبی کامل این غریزه است. طرف داران این نظریه، وجود هرگونه میل شهوانی در برابر هر تمایل جنسی در وجود آدمی را گناه، پستی و موجب خشم خداوند می‏دانند؛ چه برسد عمل بدان را.
بدون شک، این موضع‏گیری اگر در میان جامعۀ بشری اعمال می‏گردید کم از کم منتج به انقراض نسل بشر می‏شد و چون این چنین فاجعه‏یی در پی داشته است، جز در میان افراد معدود و خاصی، هیچگاه و از طرف هیچ جامعه‏یی، نه تنها که مهر تائید و قبول نخورده که پیوسته غیر فطری، نا معقول و انسان ستیز شناخته شده و دیری است که در آرشیف کلیسا مدفون باقی مانده است.
بلی، کاملاً اشتباه است که برای تأمین حیاء و حجاب و ارتقای اخلاقی و روحی انسان، چاره را در نابودی کامل غریزه جنسی و در نتیجه، دشمنی با فطرت و سرشت خدادادی پنداشت؛ اشتباهی که در مقاطعی از تاریخ، راهبان مسیحی آن را مرتکب شده و نتیجه¬یی جز شکست و افتضاح از آن نگرفتند.

موضع گیری اباحی گری و افسارگسیخته
به موجب این موضع گیری که دقیقاً در قطب مخالف موضع‏گیری قبلی قراردارد، هیچ گونه حد و مرز قانونی و اخلاقی نباید مزاحم این غریزه شود. این دیدگاه که برخاسته از شناخت مادی محض نسبت به انسان، و مولود فرهنگ اصالت لذت است، طرف دار طغیان غریزۀ جنسی و اشباع آن از هر راه ممکن است، به گونه‏یی که میان همسر و خواهر، و منکوحه و معشوقه، همجنس و غیر همجنس و انسان و حیوان، فرقی نمی شناسد.
جامعه‏یی که این موضع گیری را پذیرفته باشد، تبعات ویرانگر مادی و غیر مادی آن، روی آن جامعه، برای هیچ صاحب بصیرتی پوشیده نیست و ارزش‏های چون معنویت، تقوا، اخلاق، پاکی و تعادل در چنین جامعه¬یی فاتحۀ شان خوانده شده است؛ کما این که فروپاشی نظام خانواده، صعود آمار طلاق، تجاوز، سقط جنین و شیوع بیماری‏های کشنده‏ای؛ همچون ایدز، سیفلیس و افزایش سرسام آور بیماری‏های روانی و… از نتایج طبیعی دیگر آن خواهد بود.
تمدن غرب در برابر غریزۀ جنسی، همین موضع را برای خود اختیار کرده است. از همین سبب است که از دیر باز، آن ارزش‏ها در آن دیار، به پای بت شهوت مظلومانه قربانی شده است و هرچند اهل آن سرزمین در عرصه‏های مادی پیشرفت‏های چشم‏گیری داشته‏اند، اما به همان اندازه ارزش‏های ذکر رفته را ازدست داده‏اند، آن ها توانسته اند خود را به قله‏های علم برساند، اما فراموش کرده اند تا از این پائین انسانیت را نیز با خود به آن بالا ببرند.
با نگاهی اجمالی بر نتایج و تبعات هر دو موضع‏گیری نامبرده معلوم می‏شودکه هردو برای بشر زیان‏آور و فاجعه آفرین است. یکی انسان را تا سرحد حیوانیت تنزل می‏دهد و نتایج جبران ناپذیر دینی، اخلاقی و انسانی را به بار می‏آورد، و دیگری به فرض این که قابل اجرا باشد زمین را از وجود آدمی خالی می‏سازد.

موضع گیری معتدل و میانه
اسلام که سرچشمۀ خدایی دارد؛ خداوند علیم و حکیمی که آفریدگار انسان و مهربان‏تر از پدر و مادر برای اوست، و خیر و شر او را از هرکسی بهتر می‏شناسد، برای غریزۀ جنسی بشر، راه اعتدال را اتخاذ کرده است که با طبیعت و فطرت انسان هم‏خوانی دارد و نه تنهاکه با ارزش‏های چون معنویت، تقوا، اخلاق و پاک زیستن تضادی ندارد؛ بلکه آن‏ها را شکوفا و بالنده نیز می‏سازد.
دیدگاه اسلامی، غریزۀ جنسی را دشمن تمام عیار برای آدمی نمی‏داند، همچنان که آن را عروسکی در دست شیطان قرار نمی‏دهد، بلکه وجود تمایلات و کشش‏های فیما بین زن و مرد را که آفریدۀ خداوند حکیم است، ازیک سو، پشتوانۀ اجرائی برای ازدواج، و در نتیجه، سبب استمرار و بقاء نسل بشر می‏داند چرا که اگر همین تمایلات و کشش‏های دو جانبه که ازدواج، و در نتیجه تولید نسل را سبب می‏شود نمی‏بود، در ادوار اولیۀ خلقت بشر، فاتحه‏اش خوانده شده بود و انسانی در روی زمین سراغ نمی¬شد؛ و از دیگرسو آن را میدانی برای امتحان و محک خوردن آدمی می‏شمارد؛ امتحانی که ارزش‏های بزرگی، چون تقوا، استقامت، پاکی، و بنده‏گی در برابرخداوند و مبارزه با شیطان -آن مأمن شرارت- بی‏آنگونه امتحانی نمود پیدا نمی‏کند و شکوفا نمی‏شود و در آن صورت تقوا و پرهیزگاری بشر از نوع این ضرب‏المثل می بود که گفته‏اند: «دست کور؛ چون به آلو نمی‏رسد، می‏گوید: آلو ترش است».
از همین جهت است که اسلام ازدواج را بر زن و مرد بشر تاکید نموده و از دید اسلام تنها راه مشروع به کارگیریِ غریزۀ جنسی همانا ازدواج است، تا این نیروی خدادادی، از یک طرف در مسیر سازنده و مطلوبش به کار افتد و از جانب دیگر، از انحراف در بیراهه و سقوط در پستی، و به پستی کشاندن جامعه محفوظ بماند. در چنین فضایی است که گوهر تقوا، اخلاق و تکامل همه جانبۀ انسانی می‏تواند مجال ظهور و نمو پیدا کند، و آدمی قله‏های کمال را یکی بعد از دیگری فتح نماید.
اسلام، این مأمول را زمانی برآوردنی می‏داند که جامعه به لحاظ شهوانی در تعادل قرار داشته و از طغیان غریزۀ جنسی محفوظ باشد. چرا که اسلام طغیان غریزۀ جنسی را در جامعۀ بشری مساوی با نابودی و مرگ ارزش‏های بزرگ انسانی و اخلاقی می‏داند. لذا با تمام توان در صدد است تا اعتدال را که به حق، رمز بقای هستی نیز در آن است در این زمینه مثل دیگر زمینه‏ها حفظ کند و ازطوفانی شدن شهوت جلوگیری نماید.
بانی اسلام که انسان را از هرجهت از خودش بهتر می¬شناسد، آگاه است که وی در برابر نیروی شهوانی چقدر آسیب‏پذیر است و چه زود از جادۀ اعتدال به بیراهۀ طغیان کشانده می‏شود.
آسیب پذیری انسان در برابر غریزۀ جنسی به حدی است که محققان این رشته بر آنند که حتی محض تفکر روی مسائل جنسی می¬تواند باعث تحـریک، و رفته و رفته باعث فشار شهوانی گردد؛ چه برسد به ارتباطات و درآمیختگی‏ها.
لذا، اسلام تمام راه‏هایی که اعتدال انسان – زن و مرد- را به خطر می اندازد بر روی وی محکم بسته است و اگر شما دقت کنید خواهید دانست که فلسفۀ تمام حد و مرزهای اخلاقی فیما بین زن و مرد در اسلام چیزی غیر از این نبوده است، تا از این طریق گوهر اعتدال در جامعه نهادینه شود و سونامی شهوت پدید نیاید؛ سونامی‏یی که حیاء و عفت را نابود می‏کند؛ حیاء و عفتی که اگر –معاذالله- از بین برود، از بین رفتن ایمان حتمی است، چنان که پیامبر اسلام -صلی الله علیه و سلم- می‏فرمایند:
«الحیاء والإیمان قرنا جمیعًا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر». ( )
(حیاء و ایمان قرین و پیوست یکدیگر ساخته‌ شده‏‌اند، پس هرگاه یکی از بین رفت دیگری نیز از بین خواهد رفت.)
اسلام این هدف را حتی در تقسیم صلاحیت‏ها و مسئولیت‏های اجتماعی فیما بین زن و مرد نیز در نظر داشته است، به گونه‏یی که مسؤولیت تهیۀ تمام هزینه‏های اقتصادی زنده‏گی زن را بر دوش مرد گذاشته است؛ چنان که مصارف زن قبل از ازدواج، تا بزرگسالی به عهده پدر است، و هنگام ازدواج، این زن است که عاید بزرگی به نام مهریه را دریافت می‏کند، و بعد از آن مخارج زنده‏گی خود و فرزندانش را – هرچند خودش ثروت زیاد هم داشته باشد- برعهده شوهرش گذاشته است، تا با این تدبیر سنجیده، ضرورتی برای زنان در اشتغال به کار در بیرون منزل باقی نمانده و مجبور نباشد بامردان در محیط‏های کاری درآمیزد؛ آمیزشی که خود زمینه ساز فساد و رزایل اخلاقی می‏شود.
به همین منظور، اسلام زنان را توصیه می‏کند که منزل را محل اصلی برای زنده‏گی خود انتخاب کنند و در آن به تربیت اولاد و سروسامان دادن به امورآن -که این‏ها هم دراهمیت خود دست کمی از کار مردان در بیرون از منزل ندارد- بپردازند، و تاضرورت مبرمی در میان ‏نباشد، در انظار عامه ظاهر نشوند و هرگاه روی ضرورتی بیرون می‏شوند از هرگونه حالات، گفتار و رفتاری که کشش‏های شهوت را در دل مردان بر می انگیزد، خودداری کنند. باید با حجابی کامل، با لباسی کاملاً عادی و به دور از هرگونه جذابیتی، بی هیچ‏گونه استعمال خوشبوئی و عطری، با وقار و رفتارِ مناسب، بیرون آیند. هم چنان که مردان را نیز با تاکید از چشم چرانی، خلطیت، تماس و گفتگوهای بی¬باکانه و غیر مودبانه بازنان منع کرده است.

درباره ی احمد صمیم منیب

همچنین ببینید

دروغ آفت ایمانی

ایمان به مثابه درختی است که باید متوجه اش بود، تا از گزند آفاتی که ...

مقام معنوی انسان!

انسان، به دنیا می آید و سرمایه های مانند دست و پا و چشم و ...

آژیر خطر

نوشته: عبدالباری قانت در شماره¬ی ۱۰۰ معرفت پیش در آمدی در باره¬ی هویت اسلامی و ...

اسلام، فطرت سلیم بشریت

نویسنده: ام راشد اگر نگاهی به اوضاع و احوال جهان امروز بیاندازید، تمام قوای جهانی ...

جایگاه ذکاوت و تیز هوشی در دعوت

استاد نعمت الله سبحانی ذکاوت و تیز هوشی یکی از ویژه¬گی های فطری و مهم ...

تحلیل محتوایی بیداری اسلامی و مسئولیت ما !

خلیل احمد جامی فراخوان شکوهمندی را که به دستور الله جل جلاله، همه انبیاء علیهم ...

چطور با قرآن زندگی کنیم ؟

نویسنده داکتر محمود عبدالرحمن: تعامل گذشتگان صالح ما با قرآن به چه شکل بود؟ وآیا ...

صبح غزه نزدیک است

نوشته: احمد فرید فرزاد هروی حملات اسراییل به غزه که اکنون از مرز یکماهگی اش ...

نقش مسجد و جماعت در زندگی برادر مسلمان

نوشته: د.عبدالرحمن البر ترجمه: عبدالخالق احسان جماعت در مساجد، نماد هدایت و اصلاح الله متعال ...

یهود در آینه قرآن

ضیاء احمد فاضلی س۵۰: قرآن مجید یهودیان را چگونه مردمی معرفی می کند؟ ج۵۰: قرآن ...

جوانان امروزما

نگارنده: دکتر علی بادحدح برگردان‌: نعمت الله سبحانی این عنوان را بیشتر از ده سال ...

بغض و کینه یا محبت و عطوفت

نویسنده: احمد فرید فرزاد هروی مسئول نشرات تلویزیون اصلاح تنفر پدیده ی زشت و کریهی ...

حکم مزاح و خوش طبعی از نظر اسلام

تهیه کننده : مولوی عبدالله « نوری» بی هر گمان که انسان دارای مظاهر، خصوصیات ...

وقتت به کجا سپری می شود و چه کسی در آن تصرف می کند؟

نوشته: د. طارق السویدان ترجمه: عبدالرحمن عزّام واژۀ تنظیم وقت معنی درستی را افاده نمی ...

افزایش چربی خون و اثرات آن بر بدن انسان

افزایش چربی خون همراه با بیماری های مانند کم کاری تیروئید، بعضی از بیماری های ...

اسلام هراسی و زیربنای فکری آن چیست؟

نویسنده : دکتر امیر محبیان یکی از کارکردهای سیاسی رسانه ها در چند دهه اخیر ...

خدائی‏ که واژگون شد!

خدایی‏که واژگون شد! نوشته: احسان الفقیه برگردان: عبدالرحمن عزام هنگامی‏که این تصویر را در کشوری ...

بغض و کینه یا محبت و عطوفت

نویسنده: احمد فرید فرزاد هروی تنفر پدیده ی زشت و کریهی است که در آموزه ...

نشانه های دوستی با پروردگار مهربان

« یحبهم ویحبونه » نوشته: استاد مصطفی مشهور ترجمه:‌ عبدالخالق احسان بهترین رابطه دوستانه که ...

مسئولیت ما در برابر مفاسد!

خلیل احمد جامی فساد گسترده، چون موریانه کیان شرف و حیثیت ما را میخورد، وقتی ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

https://archive.org/download/TalaAlbadr.11/11.talaAlbadr.mp3