علم وجهاد

تخلص وتصرف از کتاب دانش ودین داری از داکتر قرضاوی حفظ الله
احمد ضیاء منیب
الحمد لله حمداً کثیراً مبارکاً فیه، وستایش همه از آن پرورگار عالمیان است که ما را انسا ن آفرید وانسان رابا زیور علم ودانش
وقوه تفکر به اکثریت مخلوقات خود فضیلت دادو به همین فضیلت بود که رسالت وخلافت خودرا درزمین به انسان تحول نمود تاکه انسان بتواند به صورت شائیسته طوریکه خود الله می خواهد واز طریق انبیآ” ع” اورا رهنمای کرده سعادت دنیا وعقبآ را کمای کند
وسلام دورود پرورد گار بر خاتم انبیآمحمد{ ص} وخاندان واصحاب وپیروان واقعی اوباد که بطور کامل ونیک رسالت ودعوت خویش انجام داد.
بنده نمی خواهم از ار زش ومقابل رفیع وعزت مندی اسلام
ومسلمین یعنی جهاد بگاهم یاکسی فکری کند که تحت تاثیر مکروفریب وفرهنگ جاهلیت غرب وپیروان آن قراردارم. نه بلکه برتری دانش بر جهاد نیز در ضمن بر تری علم بر عبادت قرار می گیرد.جهاد که ااوج ایثار از خود گزشتگی است وآیات واحادیث فراوانی در
مورد فضیلت آن آمده است صحابی بزرگوار عبدالله ابن مسعود که یکی از دانشمندان اصحاب ومشعل داران هدایت است می فرمایند: سوگند به خداوندیکه جان من دراختیار اوست،کسانیکه در راه دین خداوند به شهادت میرسند،وقتی منز لت وکرامت علمآ رامی بیننند،دوست دارندکه خداوند باردیگر حیات وزندگی بدهد تابه تعلیم وتعلم بپر دازند.
وهم چنین فقیه ومربی بزرگوار حسن بصری میگوید: مرکب قلم علمأوخون شهداراباهم
مقائیسه میکنند که در نتیجه مرکب قلم علمأباارزشتر است.زیراتنها ازطریق دانش است که
منزلت جهاد معلوم می شودوشروط وحدودآن بیان می گردد.
وتنها به وسیله علم است که فرق میان جهاد مشروع وجنگ نامشروع مشخص می شود.
وجهاد واجب ازجهادمستحب ازطریق علم معلوم میشود.وهم چنین ازطریق علم است که
واجب کفای ازواجب عین درجهاد شخص می شود.در موارد بسیار رسولالله {ص}کسانی راکه بقصد رفتن به جهاد بحضوری شان آمده اند،به دلیل اعمال در مسولیت وواجب
در زندگی ایشان رفتن بجهاد وآنهارا نپزیرفته اند.از عبدالله ابن عمر روایت استکه: منردی
نزد رسول الله ص آمدواجازه خواستکه به جهاد برود،ابتدا رسول الله ص به او اجازه دادوسپس به او فرمود:آیا پدر ومادرت زنده هستند؟ گفت: آریزنده هستند. فرمود:جهاد تو خدمت به آنها است.البخاری،وانسای وابوداود وترمزی.

در روایت آمده استکه شخص به خدمت رسول الله ص آمد وگفت می خواهم بجهاد بروم هر
چند وقتی آمدم پدرومادرم بخاطر من گرسستند،فرمود:نزد آنها برگرد هر چندکه آنهارا دچار
گریستن کردی آنان را شادکن.احمد،ابوداود،ابن ماجه.
واحادیث زیادی از این قرار استکه علمأ اجازه خواستن ازپدرومادر رابرایرفتن به جهاد واجب میشمارند.اما هرگاه جهاد بصورت فرض عیندر بیاید اجازه پدرومادرضروری نیست
زیراکه ترک فرض عین معصیت است ودرنافرمانی ازپروردگار نباید اززمخلوقفرمان برداریکرد.اما این شرط موکول به آن است که پدر ومادرمسلمان باشند، زیراهیچگاه اهل کفر به جهاد رفتن اهل ایمان را برایگستریش اسلام نمی پزیردوحاضر به قبول خواری دین شان نیستند.همه اینمسائلوحدودوتفاتهایدقیق وحساس تنهاازطریقعلمودانش معلومی شود،زیراکسی کهازکسب علمودانش روگردانشدهوبهجهاد ومبارزهپرداخته ممکن استدچار اشتباهبزرگی شودوناگا هانه از راه صحیح منحرف گردد.
درگزشته وفال کم نبوده ونیستند افرادی که برای رویاروی با کسانی که خداوند ج ریختن خون شانرا حرام گردانیده شمشیرهای شان را از
نیام کشیده اندوبگمان خویش آن را جهاد در راه خداوند بحساب آورده اندواهل اممان را به قتل رسانیده وبت پرستی را به یاری طلبیده اندکه نمونه بار آنان درگزشته خوارج بوده است
که دلیل این انحراف آنها تعبد شان پیش ازتعلم وجهاد شانقببل ازتفقه وتعجل شان قبل ازمعر فت بوده است وبهمین خاطر تلاش های شان به پیرائه رفته وبگمان خود رش درسی درپیش گرفته بودند.هم چنین هستند جوانان کهاساسات قلبی فراوان وآگاه هیاندک دراندیشه وخودخوهی هیفریبنده آنها سبب گردیده که بر پیشانی ملت خویش مهر تکفیر بگزارند وممالک اسلامی را دارالکفر بشمارآورند وبر اساس دنباله روی از{نصوص متشابه}وفتنه
جوی وتاویل گری بر حریم حرمت های خداوند یورش برند وبه احکام واجب خداوند جفا ورزند. اما اگر دردین به تعلم ونفقه می پر داختند ودانش رااز دانشمندان می اموختند ومشعل نور راازسر چشمۀ نورفرا راه خویش قرار می دادنددانش ومعرفت لحظه هارا به آنانمی شنا سند وحقیقت جهاد رابه آنهامی فهما نید که چگونه وکی برای چه هدفی به جهاد بپردازند.
ومی دانستن که کشتن یک انسان به نا حق برابر بکشتن تمامی انسا نها است ونجاد دادن
یک انسان به شابه نجاد دادن تمامی انسان ها است.لازم به بیان است {جهاد} که اسلام اهل را به آن فرا می خوند. به جنگ ورویا روی نظامی محدود نمی شود بلکه عرصه های تر بیت،تبلیغ، وفرهنگ،واقتصاد ،وسیاست،وعلم،وپیشر فت هم شامل می شود. زیرا پرورگار متعال میفر ما ید(فلاتطع الکافرین وجاهد هم به جهادأ کبیرا.) الفر قان آیه ۵۲
وپس از کافران اطاعت مکن وبه وسیلهقرآن باآنها به جهاد گسترده قیام کن.
می بینیم که قرآن
در این موردبه کلمه جهاداکتفا ننموده وآنراجهاد بزرگ وگستر ده نا میده است واین آیه در مکه در شزائیط نازل گردیه که هنوز جهاد مسلحانه واجب نشده بود.
هم چنین جهاد شامل نوعی از جهاد با منا فقین می شود که قرآن در موردآن میفر ماید(یا ایها النبی جاهد الکفار والمنا فقین واغلظ علیهم) توبه ۷۳ وتحریم ۹ . ترجمه
ای پیامبر باکافران ومنافقین جهاد کن وبر آنان سخت بگیر.با توجه به این آیات به این معرفت وبر داشت می رسیم که جهاد ومقابله باکفارغالبآ نظامی وبا منافقین بیشتر کلامی است وجای تعجب نیست که در حدیث میفر مل ید ” هر کسی برای کسب دانش از محل خود
بیرون برودتا زما نیکه باز گردد کار او جهاد درراه خداوند است ” ترمزی
امام ابن القسیم می گوید:بدین سبب کسب علم جهاد درراه خداوند است که قودم ومادگاری اسلام به علم بستگی دارد. هم چنان مایه تقویتوگسترش اسلام است.بدین معنی که ارکان اسلام بر روی دانش وعلموجهاد استوار اند. وبهمین خاطر جهادبر دو نوع است .
اول: جهاد مسلحانه که همه مردم می تواننددرآن مشارکت نمایند.
دوم:جهاد علمی وفکری وفرهنگی که خاص وارثان پیامبران ینی عالمان ودانش مندان وپیشوایا دین است.این نوع دوم جهاد به دلیل منا فع بسیار وسختی ومشقت وفراوانی دشمنان آن، بر تر وبا ارزشتر از نوع اول است.
وبه همین خاطر است که معاذ بن جبل رض میفر ماید:
بدنبال کسب ودانش بروید، زیرافراگیری آن سبب خشیت از پرورد گار ومدارک آن عبارت
ومرودش ذکر وتسبیح ورفتن به دنبال آن جهاد است.

درباره ی احمد صمیم منیب

همچنین ببینید

با سجده به خدایت نزدیک شو عنوان عربی: واسجد واقترب

محمد کمال الدین: برگردان: عبدالملک فاضلی سجده اوج درجه ی تذلل و خشوع در پیشگاه ...

هنر بدست آوردن دیگران (فن احتواء الاخرین)

بقلم: عبد الصمد الفقی مترجم: عبدالملک فاضلی توانایی جذب دیگران موضوعی ایست که شخصیت داعی ...

ابر مرد دیگری که در سایه های قرآن قامت کشید! (عبدالحمید بن بادیس)

یاد داشت: پیوسته قابل یاد آوری می دانم که پرداختن به زنده¬گی شخصیت های اسلامی ...

فال بینی و عقیده به آن

نویسنده: الحاج مولوی سید عبداللطیف (راضی ادرانی) چگونه مردم با معتقدات غلط به دامان جادوگران ...

هر دم از این باغ! بری میرسد!

عبدالله باغچه مهتری در شماره ۲۲۳ دوشنبه ۵ جدی ۱۳۹۰روزنامه اتفاق اسلام تحت عنوان «نیاز ...

جلو چشم اطفال سگریت نکشید!

مترجم: عبدالجبار مطمئن علمای زیادی از ضررهای بزرگ سگریت و شومیت و حرامیت شان بحث ...

اساسات آرامش روح و روان در برابر اخبار نومید کننده‌ی اهل زمان

نگارنده: محمد موسی شریف گزارنده: استاد نعمت الله سبحانی در عصر کنونی فساد و بزه‌کاری ...

در قبال دعواهای فرزندانمان چه واکنشی نشان دهیم؟

منبع: www.joljol.com وتلخیص و ویرایش نجیبه صالحی استاد فرهنگ محجوبه هروی مقدمه دنیای صمیمی خانواده ...

چگونگی تقویت ایمان در دلها

نوشته:‌ حسین حسین شحاته ترجمه:‌ عبدالخالق احسان قلب جایگاه ایمان: خداوند عزوجل به فضل و ...

نیاز اسلام به مردان زنده و احیا گر!

غلام حضرت « حمیدی » مبرهن است که هیچ دین و آیینی نمی تواند زنده ...

فشار خون چیست؟

خون برای گردش موثر در عروق بدن از نیرو و فشاری برخوردار است که آن ...

با صادقان!

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ [٩:١١٩] ای مومنان! از (مخالفت فرمان) ...

چرا خداوند(ج) رجل گفت وبشر نگفت؟!

ترجمه: عبدالجبار مطمئن در یکی از صنفهای پوهنتون که تعدادی زیادی محصلین شرکت کرده بودند، ...

تأملی بر دنیای اذکار و دعاهای پیامبر اکرم

مولوی ضیاءاحمد فاضلی مسؤول مدرسه احیاءالعلوم شکی نیست که ذکر و یاد الهی ایمان را ...

شادی و سرور از دیدگاه قرآن

دکتر محمود ویسی چکیده یکی از تمایلات و استعدادهای درونی انسان میل و نیاز به ...

رفتار اقتصادی افغانها در دام فرهنگ تکلف گرایی

نویسنده: عثمان عادل فرهنگ از برجسته ترین عواملی است که در درازنای تاریخ بشر به ...

قیامت کی است؟ متی الساعه؟

دکتور شمس الحق سلیم چندی قبل خبری در سرتاسر دنیا پخش شد و خیلی ها ...

عفت کلام

نوشته: عزیزاحمد سلجوقی زبان که در تمام ادوار تاریخ وسیله افهام و تفهیم بوده و ...

هنر بدست آوردن دیگران ( فن احتواء الاخرین)

بقلم: عبد الصمد الفقی مترجم: عبدالملک فاضلی توانایی جذب دیگران موضوعی ایست که شخصیت داعی ...

خود را محاسبه کنید

ترتیب کننده: غلام حضرت (حمیدی) محاسبه چیست : اینکه ارزیابی کند انسان مسلمان اعمال روز ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

https://archive.org/download/TalaAlbadr.11/11.talaAlbadr.mp3