خانه / صفحه اصلی / آرشیو مطالب / امت اسلامی وفریضه ی دعوت الی الله

امت اسلامی وفریضه ی دعوت الی الله

نصیر احمد کریمی
یکی از مسوولیت های مهم و وجایبی را که الله متعال بدوش اهل ایمان نهاده همانا دعوت الی الله می باشد که ایشان باید تحت هرگونه شرایط وزمانی جهت گسترش و تحقق اهداف و آرمان های آن همت گمارند. درواقع مهمترین وظیفه و رسالتی راکه مومنین ازجانب پروردگاردر میابند- توآم باعمل خود – فراخواندن بشریت بسوی خدا، بنده گی خدا، واجرای احکام و تطبیق فرامین اش میباشد. زیرا مومنی که ایمان به الله متعال آورد و دین الهی را به عنوان برنامه و دستور زنده گی اش انتخاب نمود و به نجات بخشی نظام و دستورات الهی باورمند گردید و عمل به آنرا یگانه عامل سعادت و عزت دانست؛ دیگر تنها به عمل کردن شخص خودش بسنده نمی کند. بل همواره می کوشد تا این هدیه ونعمت باسعادت الهی را بسان تحفه گرانبها به بشریت عرضه نماید وایشان را از چنگال پلید جاهلیت و فلسفه های پوچ وضعی بازداشته و بسوی سعادت و رستگاری حقیقی رهنمون سازد.
دعوت الی الله یک رسالت عظیم بلکی فراتر ازآن یک فریضه الهی است که هر فرد مسلمان اعم از مرد وزن مکلف رساندن وتبلیغ آن میباشند واین موضوعیست که آیات قرآنی واحادیث نبوی «ص» بگونه آشکار ونیکو به آن پرداخته ونیاز به بحث ومناقشه ندارد. اما آن چه درخور توجه ودر عین حال قابل تآسف میباشد اینکه اگر بسا اوقات بانگاهی ژرف تر و واقع بینانه به حالت امت اسلامی بنگریم! درمی یابیم که اکثراّ به تناسب وضعیتشان در مقابل این مسوولیت بزرگ ایمانی، سهل انگار وبی تفاوت اند وآن را به دست فراموشی سپرده اند و به پیمانه ی زیادی احساس مسوولیت دینی ورسالت ایمانی در ایشان به سردی گرائیده باوجود کثرت شان اندک اند کسانی که رایت دعوت الی الله را بدوش حمل کنند ودر میادین دعوت اسلامی به تلاش و مبارزه پرداخته سنگر دعوت را پاسداری وحریمش را از یورش دشمنان متجاوز آن حفظ نمایند. وبامنادیان ورهروان راه آن هم صدا وهم رکاب گردند- توگوئی قلب های شان حقیقت ایمان رادرک نکرده ونسیم فرح بخش آن زوایای قلب وضمیر شان را فرانگرفته وگرنه ایمان چه نیک محرک وانگیزه ی برای حرکت خالصانه وصادقانه است، که صاحب اش را وادار به انجام وظیفه اش – که همانا دعوت وفراخوانی دیگران بسوی خداست – میسازد.
به همین جهت است که امت اسلامی مدت زمانیست به جمود فکری ,انحطاط عملی , تزلزل واضطراب سیاسی بسر می برد وهیاهوی زندگی مادی بر آنان مسلط گردیده و از حرکت وفعالیت درمسیر دعوت بازایستاده اند وگذشته پرافتخار امت مسلمه که روزگاری در مسیر دعوت وبالنده¬گی حرکت می نمود به رویای دست نیافتنی مبدل کردند. اینکه چرا امت به چنین وضعیت نابسامان دچار گردیده واین همه از کاروان رشد وتعالی عقب مانده ودشمن توانسته آنرا تحت سیطره خویش درآورد؛کاملا واضح وآشکار می باشد دوری از دین وبرنامه های الهی وبی تحرکی وفعالیت نکردن در میدان دعوت وجهاد عامل وفاکتور اصلی واساسی عقب مانی امت است. اما علی رقم این همه مشکلا ت وچالش های که فراروی امت اسلامی قرار دارد؛ وباوجود این همه نابسامانی که تذکر رفت هیچگاه به این معنی نمی باشد که دیگر امت اسلامی راهی را به پیش نخواهد برد وفرصت توان ومقابله با این دشواری هارا ندارد بلکی امت اسلامی از فرصت ها و نیروهای فراوان برخوردار است. واز طرفی علت وراز عقب مانی وانحطاط امت پدیدار گشته ، امت نیک دریافته است که رجوع وبازگشت به دین وفعالیت های دعوی یگانه وسیله نجات وسعادت در آخرت ومایه ی عزت و کرامت در دنیا است در حال حاضر موج بیداری اسلامی و نسیم بهار عربی – که در واقع روح تازه ی به امت دمید –چه نیکو می وزداینک تلاش گسترده ی فعالیت های دعوت گران ومشعل افروزان راه حق نوید تازه ی به مسلمانان می دهد وآن اینکه آینده ازآن اسلام و مسلمین است، ،امروزه نماد بیداری امت نمایان شده ومیرود تا از خواب غفلت بیدار گردد و بشریت نالان و سرگردان را از نوشیدن آب های راکد وآلوده باز داشته وبه سرچشمه ی زلال قرآن وسنت رهنمون سازد وآنان را از چنگال طاغوتیت وجاهلیت به بندهگی الله «ج» و دایره ی اسلام قرار دهد. می توان به آینده درخشان نه چندان دور این امت دل بست.
اکنون چه باید کرد؟!- اگرما امروزه واقعآ در پی سعادت ورهبری امت مسلمه و در صدد سر بلندی و عزت امت وخواهان برپائی نظام الهی هستیم چاره یی جز پذیرفتن وبه عهده گرفتن امانت دعوت ورسالت تبلیغ نیستیم. ما امروز سخت نیازمند از سر گیری و بازبینی فعالیت هاو مسوولیت های تبلیغی ودعوی خود می باشیم وباید که این مسوولیت بزرگ ایمانی را عهده دار گردیده واز جایگاه رفیع وبلندی کهالله متعال از آن به خیر امت (بهترین امت) تعبیر نموده برخوردار شویم .
( کنتم خیر امه اخرجت لناس………) و درپیشگاه الهی معذورباشیم.
درروزگارکنونی ما سخت نیازمند یک نهضت ایمانی ومتعهد هستیم که همت هارا درما به تحرک واداشته وعظمت وبزرگی مسوولیت ودعوت ودعوتگری به گونه ی به ما یاد آورشود. ایستادگی ورکود مارا به تحرک وعمل وادارد – آن هم در عصر کنونی که دشمنان دین خدا ودعوت اسلامی کیان امت وجوهره دعوت را مورد تهدید وهجوم وحشیانه ی شان قرار داده وهمواره در صدد نابودی آن تلاش بی وقفه دارند .
اکنون تو ای خواهر وبرادر مسلمانم! وبخصوص توای جوان با احساس، آستین همت را برزن وبا استواری در مسیر دعوت حق گام بردار زیراحق مسیریست که هر اندازه در آن حرکت نمائی روشن و روشن تر میگردد. با اخلاص کامل حرکت ایمانی را بیآغاز. میادین تلاش ومبارزه با کمال اشتیاق در انتظار توست به پا خیز! و در ادای مسوولیت ایمانی که بعد از پیامبران الهی به عهده تو گذاشته شده عزم خودرا جزم نما و در این راه به اسوه الگوی معرفی شده – رسول اکرم «ص» ویاران جان فدایش تآسی بجوی آن گونه که ایشان لوای دعوت توحید را برافراشته داشت تونیز آن را برافراشته نگهداربگونه یی که کمند طاغوتی را درهم شکسته تو نیز برای برچیدن آن نهایت تلاش خودرا بنما تابنده گی فقط و فقط برای الله «ج» گردد. چنان که ایشان دعوت حق را لبیک گفته ودر راه آن جهاد ومبارزه کردند وهیچ چیزی مانع پیکار ومبارزه شان در راه دعوت نگردید وتا آخرین رمق حیات در آن ثابت ماندند وانبوه مشکلات ومصائب را متحمل شدند ولی از دعوت و دعوتگری دست نکشیدند تو نیز باید چنین نمائی وهیچ چیزی تورا از دعوت وفعالیت های دعوی باز ندارد. تو ای مسلمان دعوتگر وای درمانگر! به پا خیز وبا رسالت عظیمت همه جا نقش آفرینی کن و حامل چراغ هدایت باش تودیگردانسته ی! که دعوت بسوی خدا «ج» یک فریضه ودرعین حال عامل ورمز سعادت و بقا امت می باشد. از همین جهت زندگی ات را وقف آن نموده وشب وروز خود را برای موفق شدن آن تلاش میورزی هزاران درود برتو! توئی که زندگی ات را وقف نجات کسانی نموده ای که در دریای انحطاط وگمراهی دست وپا می زنند وهمه توان خود را برای ربانی کردن جامعه واصلاح آن بکار گرفتی وبرای حاکم شدن دین الله «ج» وپیروزی اسلام و دعوت الی الله مجاهدت بی وقفه داری توفیق ونصرت حق همراهت باشد .
والله الهادی المستعان

درباره ی احمد صمیم منیب

همچنین ببینید

با سجده به خدایت نزدیک شو عنوان عربی: واسجد واقترب

محمد کمال الدین: برگردان: عبدالملک فاضلی سجده اوج درجه ی تذلل و خشوع در پیشگاه ...

هنر بدست آوردن دیگران (فن احتواء الاخرین)

بقلم: عبد الصمد الفقی مترجم: عبدالملک فاضلی توانایی جذب دیگران موضوعی ایست که شخصیت داعی ...

ابر مرد دیگری که در سایه های قرآن قامت کشید! (عبدالحمید بن بادیس)

یاد داشت: پیوسته قابل یاد آوری می دانم که پرداختن به زنده¬گی شخصیت های اسلامی ...

فال بینی و عقیده به آن

نویسنده: الحاج مولوی سید عبداللطیف (راضی ادرانی) چگونه مردم با معتقدات غلط به دامان جادوگران ...

هر دم از این باغ! بری میرسد!

عبدالله باغچه مهتری در شماره ۲۲۳ دوشنبه ۵ جدی ۱۳۹۰روزنامه اتفاق اسلام تحت عنوان «نیاز ...

جلو چشم اطفال سگریت نکشید!

مترجم: عبدالجبار مطمئن علمای زیادی از ضررهای بزرگ سگریت و شومیت و حرامیت شان بحث ...

اساسات آرامش روح و روان در برابر اخبار نومید کننده‌ی اهل زمان

نگارنده: محمد موسی شریف گزارنده: استاد نعمت الله سبحانی در عصر کنونی فساد و بزه‌کاری ...

در قبال دعواهای فرزندانمان چه واکنشی نشان دهیم؟

منبع: www.joljol.com وتلخیص و ویرایش نجیبه صالحی استاد فرهنگ محجوبه هروی مقدمه دنیای صمیمی خانواده ...

چگونگی تقویت ایمان در دلها

نوشته:‌ حسین حسین شحاته ترجمه:‌ عبدالخالق احسان قلب جایگاه ایمان: خداوند عزوجل به فضل و ...

نیاز اسلام به مردان زنده و احیا گر!

غلام حضرت « حمیدی » مبرهن است که هیچ دین و آیینی نمی تواند زنده ...

فشار خون چیست؟

خون برای گردش موثر در عروق بدن از نیرو و فشاری برخوردار است که آن ...

با صادقان!

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ [٩:١١٩] ای مومنان! از (مخالفت فرمان) ...

چرا خداوند(ج) رجل گفت وبشر نگفت؟!

ترجمه: عبدالجبار مطمئن در یکی از صنفهای پوهنتون که تعدادی زیادی محصلین شرکت کرده بودند، ...

تأملی بر دنیای اذکار و دعاهای پیامبر اکرم

مولوی ضیاءاحمد فاضلی مسؤول مدرسه احیاءالعلوم شکی نیست که ذکر و یاد الهی ایمان را ...

شادی و سرور از دیدگاه قرآن

دکتر محمود ویسی چکیده یکی از تمایلات و استعدادهای درونی انسان میل و نیاز به ...

رفتار اقتصادی افغانها در دام فرهنگ تکلف گرایی

نویسنده: عثمان عادل فرهنگ از برجسته ترین عواملی است که در درازنای تاریخ بشر به ...

قیامت کی است؟ متی الساعه؟

دکتور شمس الحق سلیم چندی قبل خبری در سرتاسر دنیا پخش شد و خیلی ها ...

عفت کلام

نوشته: عزیزاحمد سلجوقی زبان که در تمام ادوار تاریخ وسیله افهام و تفهیم بوده و ...

هنر بدست آوردن دیگران ( فن احتواء الاخرین)

بقلم: عبد الصمد الفقی مترجم: عبدالملک فاضلی توانایی جذب دیگران موضوعی ایست که شخصیت داعی ...

خود را محاسبه کنید

ترتیب کننده: غلام حضرت (حمیدی) محاسبه چیست : اینکه ارزیابی کند انسان مسلمان اعمال روز ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

https://archive.org/download/TalaAlbadr.11/11.talaAlbadr.mp3