خانه / صفحه اصلی / آرشیو مطالب / هنر بدست آوردن دیگران (فن احتواء الاخرین)

هنر بدست آوردن دیگران (فن احتواء الاخرین)

بقلم: عبد الصمد الفقی
مترجم: عبدالملک فاضلی
توانایی جذب دیگران موضوعی ایست که شخصیت داعی با وجود آن کامل میشود و از نیاز های راه دعوت به شمار می آید حتی تا جایی که ممکن است دعوت با آن سیر و ادامه پیدا کند، توانایی های انسان را شامل شده و آنها را به کار اندازد.
راه دعوت راه طولانی است دعوتی که مردم را متنفر میکند و در جذب افراد سختی و خستگی را به خود راه نمی دهد کامیابی بر وی نوشته نخواهد شد چگونه موفق شود در حالیکه از چشم ارزش افتاده و به نزد مردم پست و فرومایه است.
جذب دیگران: یعنی توانایی صاحب دعوت ( داعی ) در جذب مردم و پیوست دادن شان به کشتی دعوت، داعی موفق و کامیاب، توانا است که دعوت و فکره خویش را به مردم رسانده با وجود اختلاف سرشت شان در بین شان موثر واقع شود.
کسی که در کاروان دعوت قرار داشته و توانایی حد اقل جذب دیگران را ندارد نه تنها که از احتواء مردم به دعوتش عاجز مانده بلکه به دعوت، ناپسند واقع شده و دعوت را به تنگی و سختی رو برو می سازد زیرا هدف اساسی شامل کردن دیگران به دعوت این است که ایشان با دعوت به دشمنی نپرداخته و آن را در زندگی خویش کنار نگذارند.
بناء شخص به هر درجه از توان برسد و امکانات زیادی را به دست داشته باشد نمی تواند که به این جایگاه و مرتبه برسد جز اینکه دل های دیگران را جذب خود کرده و محبت شان را به دست بیاورد.
پس چگونه دیگران را دوست داشته باشیم و به قلب های شان راه پیدا کنیم تا آغازی برای جذب و شامل کردن شان به شکل کامل در پروسه دعوت باشد…؟
هر دعوتگر آرزو دارد تا بهره ای از حب دیگران را به دست بیاورد اما باید گفت هر آرزویی که می کنیم دریافتن آن مشکل است و هنگامی به آرزوی خود به شکل کامل خواهیم رسید که میل حقیقی و صادقانه رسیدن به قلوب و نفوس دیگران در ما موجود باشد و سپس به خاطر رسیدن و تحقق این هدف به وسایلی روی آوریم که قرار ذیل است:

چگونه دوستی دیگران را به دست آوریم؟

۱- شناخت کامل دیگران
در هنگام ملاقات با برادرانت معرفی کامل از ایشان به دست آور، اگر چه که او از توطالب آن نباشد این وصیتی است که امام شهید حسن البناء در رابطه با معایشت و همزیستی روی آن تاکید دارد تا اینکه همه در بوته اخوت، انس و تقرب ذوب شوند و این مهم در میان افرادی که با یکدیگر تعارف و شناسایی ندارند به وجود نخواهد آمد. مگر چگونه می شود به انسانی تقرب بجویی که آشنا نیستی که چه چیز او را در تنگنا و چه چیز باعث فرحت او می شود چه چیز او را خوشحال و چه چیز او را ناراحت و سرگردان میسازد. بدون شک تعارف با این خصوصیات ما را کمک می کند تا با طبیعت های دیگران برخورد خوبی داشته باشیم.
۲ خود را از دیگران بالاتر نشماریم
از دیگر چیزهایی که باعث نفرت همسالان و نزدیکان از یکدیگر می شود همانا تلاش در دخالت کردن در موضوعاتی است که در نزد شخص از موضوعات سری و خصوصی به شمار می رود. کوشیدن در داو طلب شدن و شناخت حاصل کردن به مشکلات شخص و شروع کردن به نصیحت وی نیز از همین دسته است. بنابر این لازم است که از این نوع تصرفات فاصله گرفت و در امور شخصی دیگران دست اندازی و دخالت نکنیم مگر اینکه از وی خواسته شود.
۳- کنار گذاشتن انتقاد زیاد
نقد کردن بیش از حد اطرافیان و آشنایان در بدست آوردن دوستی، محبت وعلاقه شان تاثیر منفی دارد زیرا کسی که مورد انتقاد قرار می گیرد خودش را در مقام دفاع قرار داده و با تمام قوت خویش می کوشد که درست بودن خودش و اشتباه دیگران را ثابت سازد پس همانا نقد زیاد، بزرگی و شأن شان را مورد جرح قرار داده و در مقابل کسی که به نقدشان می پردازد احساس منفی در ایشان به تحرک می آید.
۴- معامله و رفتار پسندیده با دیگران
دوستی یعنی بخشش در قدم اول و سپس درویدن. کسی که در تعامل خویش با دیگران بد بوده و بزرگی شان را رعایت نمیکند و به تقدیر شخصیت شان نمی پردازد و سپس انتظار دارد که دیگران وی را دوست داشته و به خود نزدیک سازند بدون شک خطا رفته است. به خاطر درک اهمیت این مسئله خوب است که خود را مورد سوال قرار دهیم که ای نفس! آیا تا به حال مظلوم و ستمدیده ای را کمک کرده ای؟ آیا به امداد و یاری مصیبت زده ای رسیده ای؟ آیا بر انسان تنگ دست و درویشی آسان گرفته ای؟
سپس بکوش تا حادثه غم انگیز و دشواری که به تو روی آورده بوده بیاد بیاوری که چقدر نیاز به کمک دیگران داشتی. احساس و شعورت را در برابر کسانی که در این حادثه با تو غمخواری کردند بیاد آور. همانا بدون شک انگیزه های محبت، مودت و تقدیر در انسان همیشه با کسی همراه است که نیکی وی به ما رسیده یا در وقت محنت و سختی در پهلوی ما قرار گرفته است.
۵- اجتناب از غیبت
هر انسان مزایا و عیوبی دارد، نکته های منفی و مثبت در هر انسانی وجود دارد، در روی زمین انسانی یافت نمی شود که منزه از تمام عیوب باشد به زبان آوردن سخن سوء از دیگران اثر زشت و ناگواری بر نقش دوستی به جا می گذارد و اعتماد را در بین دوستان متزلزل می سازد، و می ترسند سخنی را به زبان بیاورند مبادا که رای و نظر تو با نظریات ایشان متفاوت بوده و ایشان را به زشتی یاد کنی چنانچه دیگران را به جلوشان به بدی ذکر میکردی.
۶- پذیرش التماس
پیامبر صلی الله علیه وسلم برای ما آموختند که خواهش و عذر برادران مومن خویش را بپذیریم.
بدون شک از روش هایی که دعوت گر را در جذب دیگران و به دست آوردن محبت شان کمک می کند و آن چیزی که ثمره خوبی برای دعوت در پی دارد پذیرفتن عذرهای برادران است. در نظر گرفتن این مهم احساسات دوستی و محبت را در قلوب و نفوس دیگران زنده می کند، زیرا ما عذر و درخواست شان را پذیرفتیم و با ایشان نه از جهت نظر خود بلکه با دیدخودشان وطبقی که می خواستند تعامل کردیم.
“دیل کارنگی” موسس کانون تعلیمات تحقیقات انسانی تاکید می کند که پذیرش التماس دیگران چیزی است که خواسته هر انسان است هنگامی که یک شخص بدون قصد و خواسته اش در حق تو خطا کند تو او را
۷- چهره بشاش داشتن
پیامبر صلی الله علیه وسلم این چنین ما را آموزش میدهند: “تبسمک فی وجه أخیک صدقه” آدرس: لبخندت به چهره برادرت برای تو صدقه محسوب می شود.
“لا تحقرن من المعروف شیئًا ولو أن تلقى أخاک بوجه طلق”آدرس هیچ کار خوب و پسندیده را حقیر مشمارید، ولو روبرویی با برادرت با چهره گشاده باشد.
بدون شک تروش رویی سبب فوری نفرت دیگران، استعداء و پخش روحیه ترس و خوف در قلوب دیگران می شود.
روی همین ملحوظ کسی که میخواهد محبت و رفاقت دیگران را به دست بیاورد بر وی لازم است که در فکر و آهنگ خود و ملاقات با دیگران توازن به وجود بیاورد و در ملاقات خود با ایشان روحیه ی برتری طلبی را کنار بگذارد.
گروهی از بشر هستند گمان شان بر این است که چهره در هم کشیدن و رو تروش کردن رایج، در حقیقت به نمایش گذاشتن قوت شخصیت بوده و ضرورتی است تا اینکه دیگران به دیده ی احترام به وی بنگرند اما واقعیت غیر این است.
کسی که خواهان جلب دوستی دیگران است بر وی لازم است که چهره ی خود را با لبخند پهناوری مزین و پر کند.
بدون شک اگر ما این وسایل را روی هم قرار دهیم و به قلوب دیگران راه بیابیم به زودی افرادی را بدست خواهیم آورد و ایشان را به بهترین شکل آماده و جذب خواهیم نمود تا اینکه از رجال فکر و اندیشه شده و از جمله ی بر افراشته کنندگان لواء فکر و اندیشه باشند.

درباره ی احمد صمیم منیب

همچنین ببینید

با سجده به خدایت نزدیک شو عنوان عربی: واسجد واقترب

محمد کمال الدین: برگردان: عبدالملک فاضلی سجده اوج درجه ی تذلل و خشوع در پیشگاه ...

ابر مرد دیگری که در سایه های قرآن قامت کشید! (عبدالحمید بن بادیس)

یاد داشت: پیوسته قابل یاد آوری می دانم که پرداختن به زنده¬گی شخصیت های اسلامی ...

فال بینی و عقیده به آن

نویسنده: الحاج مولوی سید عبداللطیف (راضی ادرانی) چگونه مردم با معتقدات غلط به دامان جادوگران ...

هر دم از این باغ! بری میرسد!

عبدالله باغچه مهتری در شماره ۲۲۳ دوشنبه ۵ جدی ۱۳۹۰روزنامه اتفاق اسلام تحت عنوان «نیاز ...

جلو چشم اطفال سگریت نکشید!

مترجم: عبدالجبار مطمئن علمای زیادی از ضررهای بزرگ سگریت و شومیت و حرامیت شان بحث ...

اساسات آرامش روح و روان در برابر اخبار نومید کننده‌ی اهل زمان

نگارنده: محمد موسی شریف گزارنده: استاد نعمت الله سبحانی در عصر کنونی فساد و بزه‌کاری ...

در قبال دعواهای فرزندانمان چه واکنشی نشان دهیم؟

منبع: www.joljol.com وتلخیص و ویرایش نجیبه صالحی استاد فرهنگ محجوبه هروی مقدمه دنیای صمیمی خانواده ...

چگونگی تقویت ایمان در دلها

نوشته:‌ حسین حسین شحاته ترجمه:‌ عبدالخالق احسان قلب جایگاه ایمان: خداوند عزوجل به فضل و ...

نیاز اسلام به مردان زنده و احیا گر!

غلام حضرت « حمیدی » مبرهن است که هیچ دین و آیینی نمی تواند زنده ...

فشار خون چیست؟

خون برای گردش موثر در عروق بدن از نیرو و فشاری برخوردار است که آن ...

با صادقان!

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ [٩:١١٩] ای مومنان! از (مخالفت فرمان) ...

چرا خداوند(ج) رجل گفت وبشر نگفت؟!

ترجمه: عبدالجبار مطمئن در یکی از صنفهای پوهنتون که تعدادی زیادی محصلین شرکت کرده بودند، ...

تأملی بر دنیای اذکار و دعاهای پیامبر اکرم

مولوی ضیاءاحمد فاضلی مسؤول مدرسه احیاءالعلوم شکی نیست که ذکر و یاد الهی ایمان را ...

شادی و سرور از دیدگاه قرآن

دکتر محمود ویسی چکیده یکی از تمایلات و استعدادهای درونی انسان میل و نیاز به ...

رفتار اقتصادی افغانها در دام فرهنگ تکلف گرایی

نویسنده: عثمان عادل فرهنگ از برجسته ترین عواملی است که در درازنای تاریخ بشر به ...

قیامت کی است؟ متی الساعه؟

دکتور شمس الحق سلیم چندی قبل خبری در سرتاسر دنیا پخش شد و خیلی ها ...

عفت کلام

نوشته: عزیزاحمد سلجوقی زبان که در تمام ادوار تاریخ وسیله افهام و تفهیم بوده و ...

هنر بدست آوردن دیگران ( فن احتواء الاخرین)

بقلم: عبد الصمد الفقی مترجم: عبدالملک فاضلی توانایی جذب دیگران موضوعی ایست که شخصیت داعی ...

خود را محاسبه کنید

ترتیب کننده: غلام حضرت (حمیدی) محاسبه چیست : اینکه ارزیابی کند انسان مسلمان اعمال روز ...

تصوف در پرتو قرآن وسنت نبوی  قسمت دوم

وقتی ما از مسیر انبیاء، اصحاب کرام مجتهدین دین و دوستان خدا دور شویم و ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

https://archive.org/download/TalaAlbadr.11/11.talaAlbadr.mp3