خانه / معرفی جمعیت اصلاح (هرات) + ودئو
https://archive.org/download/TalaAlbadr.11/11.talaAlbadr.mp3